Er komt steeds meer belangstelling voor decentrale sanitatiesystemen. Nieuwe systemen worden ontwikkeld en beproefd. De afgelopen periode is gebleken dat het lastig is betrouwbare data te vinden van deze systemen. Als er al data zijn dan is deze vaak niet goed onderling vergelijkbaar. STOWA ontwikkelt in samenwerking met de waterschappen, gemeenten en leveranciers van deze systemen een monitoringsplan. ECS - Earth Care Solutions vervult al het secretariaat van de Koepelgroep Nieuwe Sanitatie van STOWA en geeft in die hoedanigheid ook leiding aan het Monitoringsplan.

 

Het MDSS (Monitoringsplan Decentrale Sanitatie Systemen) beoogt om voldoende betrouwbare en onderling vergelijkbare data te verzamelen en op te slaan van de (belangrijkste) decentrale sanitatie voorzieningen in Nederland. Deze data moeten potentiële gebruikers, vergunningverleners en beleidsbepalers voldoende inzicht bieden in de werking van de systemen om te kunnen beoordelen of zij voldoen aan de eisen die eraan worden gesteld. Daarbij gaat het zowel om de technologische vraag (welke stoffen worden verwijderd?) als om de beleidsvraag (hoe duurzaam/betrouwbaar is het systeem ten opzichte van andere systemen).

De beoordeling of een systeem voldoet aan bepaalde normen en hoe de kwaliteit van het watersysteem kan worden beoordeeld valt buiten de scoop van de opdracht. (Daarvoor wordt momenteel in het kader van het project Beleidsontwikkeling Buitengebied een onderzoeksvraag voorbereid)

De subdoelen van het MDSS zijn:

  1. Het verzamelen en beschikbaar stellen van relevante en onderling goed vergelijkbare data van decentrale afvalwaterzuiveringssystemen.
  2. Het ontwikkelen van een database.
  3. Het ontwikkelen van een monitoringsprotocol voor het verzamelen van nieuwe data.
  4. Het opstellen van een operationeel plan voor het verzamelen van ontbrekende data.

Ad 1) Dit betreft in eerste instantie het verzamelen van bestaande data. Daarbij wordt gekeken naar recent uitgevoerde onderzoeken en naar data uit de praktijk. In tweede instantie zal er de komende jaren zoveel mogelijk nieuwe data bij uit te voeren projecten worden verzameld.

Ad 2) De verzamelde data worden opgeslagen in een te ontwikkelen database (in eerste instantie in Excel). De gebruiker van de database moet eenvoudig geaggregeerde informatie uit de database kunnen halen maar indien gewenst ook terug moeten kunnen zoeken naar de bron.

Ad 3) De verzamelde data dienen voldoende betrouwbaar en onderling goed vergelijkbaar te zijn. Bij voorkeur wordt er daarom bij nieuwe projecten via een vast protocol gemonitord. Een monitoringsprotocol met betrekking tot onder andere analysetechniek, monsterpunten, monsterfrequentie, eenheden zal worden opgesteld. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de gangbare monitoringsprotocollen (waterkwaliteitsanalyses) maar zullen er ook nieuwe technologieën (passive sampling) en nieuwe parameters (duurzaamheid) worden beschouwd.

Ad 4) In het operationeel plan wordt aangegeven hoe we het verzamelen van data en het beheren van de database gaan organiseren en waar de prioriteiten liggen.

Ga terug

Opdrachtgever:
STOWA

Uitvoering:
2017 - 2018

In samenwerking met:

Voor dit project is een Begeleidings Commissie samengesteld met medewerkers van waterschappen en gemeenten.

Het project wordt mede begeleid door een groep van vaste adviseurs.

In het project wordt samengewerkt met leveranciers van systemen.


Copyright ECS Earth Care Solutions | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Contact | Realisatie: DJP Media Steenwijk