We kennen in Nederland veel bedrijventerreinen met grote oppervlakken waar relatief weinig echte afvalwater geproduceerd wordt maar veel regenwater wordt bijgemengd. Door deze terreinen af te koppelen, kan een goede bijdrage worden geleverd aan het verminderen van de hydraulische belasting van de RWZI. Bovendien is er vaak wel ruimte op de terreinen om afvalwater op andere manieren te verwerken.

In opdracht van STOWA en de gemeente Groningen stelt ECS - Earth Care Solutions een Plan van Aanpak op om de problematiek en mogelijkheden te verkennen.

Ons afvalwaterstelsel (riolering en RWZI) is ingericht op een doelmatige inzameling, transport en zuivering van ons afvalwater. Bij de aanleg van ons stelsel is uitgegaan van toen geldende normen en verwachtingen. Inmiddels functioneren de stelsels reeds decennia lang maar lopen we geleidelijk aan ook tegen de grenzen van de systemen aan en worden er aanpassingen overwogen. Het is evident dat het stelsel ook in de toekomst in voldoende mate moet blijven functioneren. Daartoe zal meer en meer rekening moeten worden gehouden met de toekomstige klimaatscenario’s en de demografische ontwikkelingen. Met name de hydraulische belasting van het systeem kan met de toename van het aantal piekbuien in de toekomst worden overschreden. Tegelijkertijd mag een toename van de bevolking in de stedelijke agglomeraties worden voorzien. Om die toename op te kunnen vangen zonder de RWZI meteen hydraulisch gezien te moeten uitbreiden is het gewenst na te gaan waar in het systeem de piekafvoeren van afvalwater kunnen worden gereduceerd.

Bedrijventerreinen leveren (door hun grote hoeveelheid verhard oppervlak en lage aantallen medewerkers) in veel gevallen relatief veel “dun” water. Bovendien is er vaak voldoende fysieke ruimte om aanpassingen in het stelsel te realiseren. Tegelijkertijd hebben bedrijventerreinen in veel gevallen een dermate schaal (en dus oppervlakte) dat met gerichte maatregelen op één of enkele terreinen ook direct een significante invloed kan worden uitgeoefend op de werking van het totale stelsel.
In potentie zou een aangepaste inrichting van het afvalwaterstelsel op bedrijventerreinen een belangrijke sleutel kunnen zijn bij het toekomst bestendig maken van de waterketen. Het ontbreekt echter vooralsnog aan een totaal beeld van de mogelijkheden en gewenste ontwikkelrichtingen en de rol die bedrijventerreinen daarbij kunnen spelen. Zonder een dergelijk beeld zal bij toekomstige investeringen in delen van het systeem (bijvoorbeeld om in het rioolstelsel een lokaal wateroverlastprobleem op te lossen) gemakshalve en veiligheidshalve gekozen worden voor relatief conventionele maatregelen.

De mogelijkheden die nieuwe technieken (ICT en Nieuwe Sanitatie) ons bieden om de piekafvoer van afvalwater op bedrijventerreinen te verminderen, worden waarschijnlijk pas ten volle benut als duidelijk wordt hoe deze passen in een groter concept waarbij inzichtelijk wordt gemaakt hoe de kosten en baten over de langere termijn tussen de verschillende onderdelen van de waterketen worden verdeeld. Kortetermijninvesteringen in de riolering op bedrijventerreinen kunnen investeringen op de langere termijn op de RWZI uitstellen of overbodig maken.  

Doelstelling
Het aan de hand van een aantal casussen inventariseren van de mogelijkheden die er zijn om de piekafvoer van afvalwater van bedrijventerreinen te reduceren en het afvalwaterstelsel daarmee meer klimaatbestendig te maken, aan te geven wat daarvan de (financiële) consequenties zijn en komen tot (landelijke) aanbevelingen.

Ga terug

Opdrachtgever:
Gemeente Groningen en STOWA

Uitvoering:
2014 / 2015


Copyright ECS Earth Care Solutions | Contact | Realisatie: DJP Media Steenwijk