Bodem en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zij beïnvloeden elkaar in grote mate. Negentig procent van alle neerslag valt op de bodem. De aard en samenstelling van de bodem bepalen wat er verder met dit water gebeurt, of het zal infiltreren of juist oppervlakkig afstromen en wellicht net zo belangrijk welke kwaliteit het wegstromende water krijgt. Anderzijds heeft het watersysteem invloed op de bodem. Immers, de grond- en oppervlaktewaterstanden bepalen mede de bodemvorming, en inundaties met oppervlaktewater zijn van invloed op de bodemstructuur. Het is een complex spel van wederzijdse interacties.

We zien nu een toenemende aandacht voor de relatie tussen de bodem en het watersysteem. En dat is ook nodig, enerzijds om in de landbouw het hoofd te kunnen bieden aan de weersextremen die als gevolg van de klimaatverandering mogen worden verwacht, anderzijds om in de toekomst te voldoen aan de normen van de Kader Richtlijn Water.

Met ECS - Earth Care Solutions ben ik nauw betrokken bij de kennisontwikkeling op dit thema. Enerzijds door mijn bijdrage aan het STOWA-project "Goede Grond voor een duurzaam watersysteem" waarin we bodemkundige informatie koppelen aan hydrologische modellen. Hierdoor kunnen  waterschappen in de toekomst bij hun modellering ook veranderingen in de bodem meenemen. Anderzijds door mijn bijdrage aan praktijk gerichte projecten waarbij we lokaal in samenwerking met de landbouw praktische maatregelen voorbereiden.

Ga terug

Copyright ECS Earth Care Solutions | Contact | Realisatie: DJP Media Steenwijk