De rol van de landbouw bij het beheer van de omgeving is de laatste decennia steeds kleiner geworden; daar liggen vele oorzaken aan ten grondslag. Het herstel van de relatie tussen de individuele agrarisch ondernemer en zijn directe omgeving zou wel een belangrijke kansen kunnen bieden voor een in de toekomst sociaal, economische en ecologisch duurzame landbouw.

De provincie Drenthe heeft ECS gevraagd om een plan van aanpak te maken om na te gaan hoe in de toekomst een verdere integratie tussen agrarische bedrijfsvoering en haar ruimtelijke omgeving tot wederzijds economisch en ecologisch voordeel zouden kunnen leiden. Daarbij streven we er naar los te komen van de huidige zero-sum discussie waarbij als de één wint, de ander automatisch verliest. In de toekomst zal er sprake moeten zijn van een win-win situatie waarbij agrarisch economische ontwikkelingen gepaard zouden moeten gaan met een verbetering van de algemene milieukwaliteit, verhoging van de natuurlijke waarden en een grote mate van klimaatbestendigheid. Het doel van de verkenning is om in eerste instantie de perspectieven te verkennen en te schetsen en na te gaan of deze een gespreksbasis kunnen zijn voor afspraken met de stakeholders om richting te geven aan verdere ontwikkelingen.

Het plan van aanpak is uiteindelijk niet uitgevoerd. Het project is beëindigd.

Het plan van aanpak bestond uit vier onderdelen:

1: veldverkenning – met verschillende ondernemers zal voor hun situatie worden nagegaan op welke wijze zij gebruik kunnen maken van hun omgeving  en de eventueel daarin gelegen natuurgebieden en welke waarden zij aan die omgeving zouden kunnen toevoegen. Nagegaan zal worden hoe mogelijke win-win situaties zouden kunnen worden gerealiseerd en welke belemmeringen een ontwikkeling in die richting in de weg staan.

2: synthese – de resultaten van de veldverkenning zal worden vervat in een concept rapportage.

3: toetsing – de concept rapportage wordt getoetst bij milieuorganisaties en terrein beherende instanties en bij beleidsmedewerkers van provincie en waterschappen.

4: rapportage en vervolg – op grond van de toetsing wordt als lonkend perspectief een rapportage opgesteld over de mogelijke toekomstige rol van de landbouw in haar relatie met haar omgeving en de economische en ecologische incentives die daarbij te bereiken zijn, daarbij wordt aangegeven wat de relatie is met het huidige provinciale beleid en welke vervolgstappen noodzakelijk zijn.

Ga terug

Opdrachtgever:
Provincie Drenthe

Uitvoering:
2015 - 2016


Copyright ECS Earth Care Solutions | Contact | Realisatie: DJP Media Steenwijk