Het bedrijventerrein Euelgunne in Groningen kampt mede door de klimaatverandering periodiek met wateroverlast. In de eerdere studie "Afvalwater op bedrijventerreinen" bleken er verschillende mogelijkheden te zijn voor de omgang met regenwater op bedrijventerreinen. De gemeente Groningen onderzoekt nu specifiek voor het bedrijventerrein Euvelgunne welke maatregelen er mogelijk zijn en of deze inderdaad leiden tot een duurzamer afvalwatersysteem. De gemeente Groningen heeft ECS gevraagd als projectleider leiding te geven aan dit project.

Stand van zaken

De eerste fase van het project is inmiddels succesvol afgerond. Zowel de gecontroleerde lozing met inzet van sensortechnologie als de brongerichte maatregelen (zie onder bij de toelichting) lijken haalbaar te zijn. In 2020 vindt een praktijkproef met het gecontroleerd lozen plaats. Het aanleggen van brongerichte maatregelen is nu volop in uitvoering. Bij vier bedrijven zijn inmiddels maatregelen uitgevoerd; bij nog eens vier zijn de plannen gereed en bij zes worden er vorobereidingen getroffen.Voor de maatregelen is een aantrekkelijke subsidieregeling beschikbaar.

Toelichting

In het project onderzoeken we de mogelijkheden om bestaande gemengde rioolstelsels op bedrijventerreinen om te vormen tot meer klimaatbestendige en meer duurzame stelsels. Daarbij kijken we enerzijds naar pragmatische end-off-pipe oplossingen en anderzijds naar brongerichte maatregelen. Het onderzoek wordt uitgevoerd op het bedrijvenpark Euvelgunne (Gr) maar is ook representatief voor alle bedrijventerreinen in de regio.

 Het project is een vervolg op twee recent afgeronde onderzoeken:

  1. “Sensortechnologie voor slim transport rioolwater”; dit onderzoek is eerder in het kader van de RGA uitgevoerd in samenwerking met de gemeenten Leeuwarden, Groningen en Assen;
  2.  "Keuzepalet afvalwater bedrijventerreinen”; dit onderzoek is uitgevoerd door de gemeenten Groningen, Assen en Hoogeveen in samenwerking met de STOWA en de stichting Rioned

Beide onderzoeken geven aan dat er goede perspectieven zijn om met behulp van sensortechnologie en met brongerichte maatregelen de riolering te verduurzamen. De technologie en de maatregelen zijn echter nog niet in de praktijk beproefd. Het project Optimalisatie Afvalwaterstelsel Euvelgunne is erop gericht de technologie en de voorgestelde maatregelen uit de beide onderzoeken in de praktijk te toetsen.

Het project richt zich daarbij tevens op een optimale participatie van regionale bedrijven in dit project zodat zij de opgedane kennis ook kunnen vermarkten.

Op bedrijventerreinen met een gemengd rioolstelsel wordt verhoudingsgewijs weinig afvalwater en juist zeer veel regenwater afgevoerd. Het zijn gebieden met veel verhard oppervlak terwijl er relatief weinig mensen werken. Als gevolg van de klimaatverandering worden  grotere hoeveelheden neerslag  verwacht. Dit leidt in toenemende mate tot overbelasting van de RWZI, tot wateroverlast op straat en tot ongewenste riooloverstorten in de binnenstad van Groningen. De problematiek op het terrein Euvelgunne is urgent en vergt op korte termijn een oplossing. Door maatregelen bij het bedrijvenpark zelf te nemen kunnen kostbare investeringen in het rioolstelsel en op de RWZI-Garmerwolde worden voorkomen. Andere bedrijventerreinen met een gemengd rioolstelsel waar de gevolgen van de klimaatverandering zich ook zulen gaan voordoen kunnen lering trekken uit de wijze waarop nu in Euvelgunne met de problematiek wordt omgegaan.

 

Ga terug

Opdrachtgever:
Gemeente Groningen

Uitvoering:
2017 / 2020

In samenwerking met:

Waterschap Noorderzijlvest

Waterschap Hunze en Aa's

Vereniging Bedrijven ZuidOost

Regio Groningen Assen

 


Copyright ECS Earth Care Solutions | Contact | Realisatie: DJP Media Steenwijk