Charrettes zijn niet-vrijblijvende, meerdaagse ontwerpsessies waarin ruimtelijke concepten worden bedacht voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Gelijktijdig werken verschillende ontwerpgroepen aan vaak meervoudige opdrachten, waarbij op het eind een bestuurlijke terugkoppeling plaats vindt.

Bij de verschillende georganiseerde charrettes was ik, toen nog namens Grontmij, soms initiator, soms procesmanager en soms inhoudelijk deskundige.

Er zijn charrettes uitgevoerd in Joure, Assen (2x) Buitenpost, Coevorden, Den Haag, Emmen, Eibergen, Gieterveen, Wageningen, Doetinchem, Pesse, Utrecht (Rijnenburg), Sneek, Vries en Wijster.

Charrettes als ontwerpend en verbindend instrument

In toenemende mate wordt in de ruimtelijke ordening gevraagd om toekomst gericht te ontwerpen. Er moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met mogelijk nieuwe klimaatscenario’s, demografische ontwikkelingen en toenemende schaarste op het gebied van energie en grondstoffen. Om die verschillende aspecten in de ontwerpopdracht in de basis mee te nemen is de laatste jaren het instrument Charrette met succes beproefd.

Een charrette is een meerdaags ontwerpproces waarbij verschillende disciplines en verschillende stakeholders op interactieve wijze met elkaar doelen en maatregelen ruimtelijk verbinden. Schetsen en tekeningen zijn daarbij de belangrijkste communicatiemiddelen. Elke charrette is maatwerk. Aanpak en vraagstelling zijn sterk afhankelijk van de lokale doelstellingen, ambities en omgevingsfactoren. De resultaten leiden vaak tot verrassende inzichten. Duidelijk is wel dat charrettes die vroeg in het ontwerpproces plaats vinden meer invloed hebben op de uiteindelijke planvorming dan charrettes die halverwege het planproces worden uitgevoerd.

De charrette is een krachtig instrument gebleken voor het inbedden van de ruimtelijke consequenties van duurzaamheid- en klimaat/energie maatregelen. Duidelijk werd ook dat de grootste waarde van de charrette wellicht niet eens zit in de inhoudelijke voorstellen. Belangrijker dan de inhoud was wellicht het gevoel, de drive die bij de deelnemers ontstond. Dat heeft te maken met de aanpak. Tijdens een charrette ontstaat ook commitment. Het gezamenlijke gevoel van alle betrokken partijen dat er een gemeenschappelijk plan ontstaat waaraan iedereen heeft bijgedragen. Aan de realisatie van zo’n gemeenschappelijk plan wil iedereen ook wel meewerken. Ook daarin zit de winst van een charrette.

 

Ga terug

Opdrachtgever:
div. gemeenten, provincies en waterschappen

Uitvoering:
2008 - 2010

In samenwerking met:

  • KNN-Advies,
  • Bosch&Slabbers landschapsarchitecten

Rapporten:

Grounds for Change: Klimaat en Krimp in rurale gebieden

Oude IJssel: Dromen over Stromen

Rijnenburg: duurzaam en klimatbestendig in vier facetten

Den Haag: Samen Rêhk in een levende wêhk.

Eibergen: OpMarkelijk Mallem

Assen: Werklandschap Zuidpoort

Vries: De ruggen op, de beken uit

Energielandschappen, de derde generatie hoofdstuk 15, Klaas Jan Noorman, Bjartur Swart 2010

Emmen: Dierenpark

Sneek: Harinxmaland

 

 

 


Copyright ECS Earth Care Solutions | Contact | Realisatie: DJP Media Steenwijk