In 2018/2019 is de nieuwbouw voorzien van het Ziekenhuis van de zorgcombinatie Noorderboog in Meppel. In samenwerking tussen het waterschap Reest en Wieden, de gemeente Meppel, de provincie Drenthe en het Drents Landschap worden de mogelijkheden onderzocht van een duurzame inbedding van het toekomstige ziekenhuis in het lokale watersysteem.

ECS - Earth Care Solutions is gevraagd te hierin inhoudelijk te adviseren en het proces te faciliteren.

Afvalwater is tegenwoordig geen afvalstof meer waar we tegen de laagste kosten van af moeten; het is een bron voor energie en grondstoffen. De afgelopen jaren zijn er veel onderzoeken en projecten gedaan waarmee kennis en praktijkervaring is opgedaan. Het goed kunnen behandelen van afvalwater vergt echter vaak wel infrastructurele aanpassingen; het is daarom van belang tijdig in het bouwproces na te denken over de mogelijke toe te passen technieken/maatregelen. Welke waarden uit het afvalwater uiteindelijk worden benut en op welke wijze dat gebeurt, is enerzijds afhankelijk van het ambitieniveau (bijvoorbeeld meer of minder innovatief) en anderzijds afhankelijk van wensen en mogelijkheden die er in de directe omgeving zijn. Zo kan afgekoppeld hemelwater na een lichte zuivering op de Oude Hoogeveensevaart worden geloosd of juist in de bodem worden geïnfiltreerd om een kwelzone langs de Reest te creëren.
Voorbeelden van een positieve bijdrage vanuit de waterketen van het ziekenhuis naar de omgeving zijn bijvoorbeeld:

  • De versterking / voeding van het regionale (grond)watersysteem met afgekoppeld en gezuiverd hemelwater en of grijs water.
  • Het gebruik van natuurlijke zuiveringssystemen zoals riet- en wilgenvelden voor de zuivering van afvalwater die zodanig vorm worden gegeven dat er een recreatieve nevenfunctie mogelijk wordt gemaakt met wandelpaden en er natuurlijke biotopen ontstaan voor vogels.
  • Het toepassen van de in het afvalwater beschikbare nutriënten om biomassa te telen en deze biomassa via vergisting of vergassing om te zetten in energie.
  • Het gebruik van de nutriënten en organische stof uit de waterketen voor de bemesting van een ecologische pluk- en groentetuin (stadslandbouw) waar bezoekers boeketten kunnen plukken en patiënten en personeel een ommetje kunnen maken.
  • Het gebruik van urine voor de teelt van hoogwaardige landbouwproducten in kassen in samenwerking met de regionale opleidingsinstituten om bij te dragen aan de verdere kennisontwikkeling op het gebied van de circulaire economie.
Ga terug

Opdrachtgever:
Waterschap Reest en Wieden

Uitvoering:
2014 - heden

In samenwerking met:

STOWA


Copyright ECS Earth Care Solutions | Contact | Realisatie: DJP Media Steenwijk