Vanaf 2013 verkent de gemeente Steenwijkerland de mogelijkheden voor duurzame sanitatie in het buitengebied bij Blankenham als alternatief voor het opnieuw aanleggen van een drukriool. In de eerste verkennende fase is met verschillende partijen samengewerkt; gezamenlijk is het besluit genomen een aantal scenario's verder uit te werken.

De Gemeente heeft ECS - Earth Care Solutions gevraagd een intentieverklaring, waarin de partijen hun samenwerking bekrachtigen, op te stellen en het tekenmoment voor te bereiden.

De intentieverklaring is getekend op 28 oktober 2014.

Het drukriool in Blankenham is aan het einde van zijn technische levensduur. Op korte termijn zijn daarom grote investeringen nodig. Nieuwe kennis en technologie bieden kansen om afvalwater ook op andere manieren te verwerken en daarbij tevens in te spelen op recente beleidsontwikkelingen in de waterketen. Verhoging van de effectiviteit, doelmatigheid en verduurzaming staan daarbij centraal. Daarbij is er de mogelijkheid bij te dragen aan de innovatieve ontwikkelingen op het gebied van duurzame sanitatie.

In de afgelopen periode is als eerste fase door de Gemeente Steenwijkerland, samen met het Waterschap Reest en Wieden en begeleid door STOWA/Rioned, LTO-noord en dorpsbelang, vrijblijvend nagegaan of er met de huidige stand der techniek mogelijkheden zijn om tenminste kostenneutraal tot een meer duurzame sanitaire oplossing te komen die tevens op draagvlak bij de gebruikers mag rekenen.

Deze eerste initiatieffase is onlangs afgerond met een informatieavond voor de bewoners, waarop de resultaten van een tweetal deelrapporten zijn besproken en een afrondende vergadering van de werkgroep. In de tweede fase zullen de beide scenario's verder worden uitgewerkt. Dat betekent dat in detail wordt aangegeven waar welke voorzieningen zullen worden gerealiseerd, wat daarvan de kosten zijn; hoe het beheer gaat plaatsvinden en wat uiteindelijk de gevolgen zijn van de beide scenario’s.

Nu duidelijk is geworden dat er naast het opnieuw aanleggen van een drukriool ook een goed alternatief mogelijk is, dat serieus in de overwegingen kan worden meegenomen, is er de behoefte om de samenwerking te formaliseren en in een intentieverklaring vast te leggen.

Ga terug

Opdrachtgever:
Gemeente Steenwijkerland

Uitvoering:
mei 2014 - oktober 2014

Rapporten:

Intentieverklaring Duurzame Sanitatie Blankenham


Copyright ECS Earth Care Solutions | Contact | Realisatie: DJP Media Steenwijk