De gemeente Steenwijkerland onderzoekt de mogelijkheden voor de aanleg van een duurzaam sanitatiesysteem in het buitengebied van Blankenham. Voor het Waterschap Reest en Wieden is onderzocht wat de invloed van de verschillende alternatieven is op de waterkwaliteit in de polder en op het nabijgelegen natuurgebied de Weerribben.

Het Waterschap Reest en Wieden heeft LeAF / ECS - Earth Care Solutions gevraagd met een quick-scan de mogelijke effecten van een duurzame sanitatie in beeld te brengen.

Aanleiding en doel

De drukriolering van Blankenham zit tegen het einde van de levensduur. De gemeente Steenwijkerland kan de drukriolering vervangen maar vraagt zich af of het goedkoper én duurzamer kan. Onder andere naar aanleiding van een in Blankenham uitgezette bewonersenquête zijn door de werkgroep Duurzame Sanitatie decentrale oplossingsrichtingen voorgesteld voor de deelgebieden Baarlo, Buurtsteeg en de kern Blankenham.

Om te kunnen beoordelen of deze alternatieve scenario’s gevolgen hebben voor de kwaliteit van het watersysteem in de polder en in het nabij gelegen Natura 2000 (N2000) gebied de Weerribben is op verzoek van Waterschap Reest en Wieden door LeAF/ECS op basis van beschikbare gegevens een quick-scan uitgevoerd.

Berekeningen

Op basis van de waterbalans en waterkwaliteitsgegevens zijn inschattingen gemaakt van de huidige vuilvrachten in het gebied. Deze zijn vergeleken met de vrachten die afkomstig zijn uit de waterketen in de diverse scenario’s. Op deze manier ontstaat een indicatie van de mate waarin de verschillende scenario’s een relatieve bijdrage leveren aan de totale stoffenbalans.

Daarbij is uitgegaan van “standaard” verwijderingspercentages van de verschillende scenario’s. Het effect is uiteindelijk ook afhankelijk van de schaal waaraan het effect wordt gerelateerd. Afzonderlijke berekeningen zijn uitgevoerd voor het zeer lokale effect (de ontvangende sloot) en voor het gehele watersysteem (de polder). Waar mogelijk is kwalitatief gekeken naar parameters, en waar dat niet mogelijk was, is gebruik gemaakt van een expert view. Op basis van de beschikbare balansgegevens is indicatief aangegeven wat de invloed zou kunnen zijn op de waterkwaliteit.

Ga terug

Opdrachtgever:
Waterschap Reest en Wieden

Uitvoering:
jan. 2014 – heden

In samenwerking met:

  • LeAF,
  • MWH

Rapporten:

Quick-scan waterkwaliteitseffecten Duurzame Sanitatie Blankenham


Copyright ECS Earth Care Solutions | Contact | Realisatie: DJP Media Steenwijk