Op dinsdag 26 juni organiseerde het programma Gouden Gronden een kennismiddag over landbouwmechanisatie. In het programma Gouden Gronden werken het waterschap Noorderzijlvest, de provincie Groningen en de landbouw samen aan een beter bodembeheer met als doel een betere waterkwaliteit en minder verdroging. De aanwezigen stelden vast dat met een betere afstemming tussen de boer en het loonbedrijf nog veel winst te behalen is. Er zijn al de nodige ontwikkelingen, zoals de huidige bandendrukwisselsystemen, maar door een verdere autonomisering (zelfrijdende karretjes) kan het in de toekomst nog wel eens veel verder gaan. Douwe Hollenga, lid van het dagelijksbestuur van het waterschap Noorderzijlvest, pleitte voor meer samenwerking om die ontwikkeling een boost te geven. Het programma Gouden Gronden kan een instrument zijn om in het kader van het DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer) projecten op te zetten.

De bijeenkomst werd gehouden bij loonbedrijf Stuut in Zevenhuizen. Benny Rijzebol gaf namens het bedrijf aan dat er al een ontwikkeling is naar een geringere bandendruk, kleinere en lichtere machines en het gebruik van data. Hij wees erop dat de afstemming tussen de vraag van de klant en het loonbedrijf belangrijk is. Samenwerking acht hij nodig voor een goed bodembeheer. Jan den Besten ging in op de klimaatontwikkeling en de effecten die dat heeft op de bodem. Veel bodems zijn nu verdicht en dat leidt tot aanzienlijke schade. Namens Cumela zette Gerben Zijlstra de ontwikkelingen in de sector op een rij. Zij willen een actieve rol spelen bij de toekomstige ontwikkelingen door bijvoorbeeld kennis te delen. Hij ziet belemmeringen in de huidige wet- en regelgeving. Ook hij acht meer samenwerking vruchtbaar. Tot slot benaderde Peter Oosterhof de problematiek op zijn eigen wijze. Deze naar biologisch overschakelende boer vroeg zich af of we niet veel meer de natuur zelf het werk kunnen laten doen. Dat dat ook rendeert bewijzen zijn boekhoudcijfers.

Tijdens de paneldiscussie toont Herman Schoorlemmer (WUR) een illustratief filmpje over het project SMARAGD, waarin een zelfrijdende onkruidverwijderaar aan het werk was en gaf Gerald Maters (voormalig voorzitter GrAJK) aan dat niet-kerende grondbewerking een goede bijdrage kan leveren aan een betere bodem. In de discussie bleek dat sommige boeren de loonwerker toch een beetje als “hun adviseur” zien en dat daar dan ook de adviezen vandaan moeten komen om het in de toekomst beter of anders te doen. De gesprekken zouden over meer moeten gaan dan alleen over de factuur.

Ga terug

Copyright ECS Earth Care Solutions | Contact | Realisatie: DJP Media Steenwijk